Logic Học 

Tác giả: Lê Duy Ninh

Nhà xuất bản Hồng Đức

Giọng đọc: Xuân Hùng