Ngọa Hổ Tàng Long

Tác giả: Vương Độ Lư

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Nghệ HCM ấn hành

Giọng đọc: Nam Dương, Đồng Linh, Minh Hoàng