Người Sói Nhỏ

Tác giả: Cornelia Funke

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Lê Bảo Quốc