Sài Gòn Khâu Lại Mảnh Thời Gian

Tác giả: Lê Văn Nghĩa 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: An Đồng