Ngồi Lê Chém Gió – Lê Thị Liên Hoan

309

Ngồi Lê Chém Gió 

Tác giả: Lê Thị Liên Hoan 

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Phương Nam ấn hành

Giọng đọc: Trí An