Gió Lạnh Đầu Mùa

Tác giả: Thạch Lam 

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành năm 2007

Giọng đọc: Ngô Hồng