Vàng Và Máu

Tác giả: Thế Lữ

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Nhã Nam ấn hành

Giọng đọc: Mạc Duy Thắng