Bồ Câu Chung Mái Vòm

Tác giả: Dương Thụy 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành 

Giọng đọc: Hoàng Anh