Tuyển Tập Truyện Ngắn Macxim Gorki

712

Tuyển Tập Truyện Ngắn Macxim Gorki

Tác giả: Phạm Mạnh Hùng dịch

Nhà xuất bản Lao Động Trung Tâm Văn Hóa Ngôn Ngữ Đông Tây ấn hành 2007

Giọng đọc: Bá Chung

05:49