Tạp Văn Phan Thị Vàng Anh

Tác giả: Phan Thị Vàng Anh

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Dương Liễu