Về Ngang Quán Không

Tác giả: Bùi Diệp 

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ và Sài Gòn Book ấn hành

Giọng đọc: Liên Xuyến