Hai Người Cha

Tác giả: Lê Văn Thảo 
 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2002

Giọng đọc: Thu Hiền