Sống Như Cây Rừng

Tác giả: Hà Nhân 

Nhà Xuất Bản Văn Học và Công ty Cổ phần Văn Hóa Huy Hoàng ấn hành năm 2016 

Giọng đọc: Ngọc Hiếu