Bài giảng “Thiền Căn Bản 21 – Tướng Tu Chứng Phần 2” thuộc bộ Thiền Căn Bản do hòa thượng Thích Thanh Từ thuyết giảng tại chùa Ấn Quang từ ngày 24/10/1998 đến ngày 24/02/2001