Sinh ra trong cuộc đời, phước báu của mội người dày mỏng khác nhau tùy vào từng hành động chúng ta đã gieo từ 1 đến nhiều đời. Phật tử chúng ta cần hiểu rất rõ, phước báu có tác động đến hạnh phúc, khổ vui và chi phối rất lớn đến đời sống của chúng ta.

Trích trong bài giảng: Điều gì làm chúng ta dễ bị tổn phước?

Bài liên quan