Bài pháp thoại Hương Sơn Pháp Đàm do giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại buổi chia sẻ phật pháp trong khóa tu bát quan trai

Hương Sơn Pháp Đàm – Thích Thiện Thuận
Đánh giá