Pháp thoại Qui sơn cảnh sách bài 02 – nhận thức vô thường do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 06/04/2019