Bài pháp âm “Đại Bi Thập Chú phần 2” do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Tây Thiên, Westlock County, AB, Canada ngày 2/9/2012

video