Bài pháp âm “Đại Bi Thập Chú phần 3” do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 15/9/2012

video