video

Vấn đáp: Trì chú Đại Bi | Thích Nhật Từ
Giảng tại Yokohama, Nhật Bản, ngày 06/06/2015 và đạo tràng Pháp Hoa, Erfurt, Đức, ngày 21/06/2015