Bài Phật Pháp vấn đáp đã được Thầy Nhật Từ giảng tại đạo tràng Nhật Linh và chùa Vẽ, Hải Phòng, ngày 15-09-2018

Các câu hỏi về:

1/ Chuyển thức thành trí
2/ 5 tiêu chí để vãng sanh cực lạc
3/ Ý nghĩa xâu chuỗi 18 hạt, thế ngồi trong khóa tu, Nam mô bản sư Thích ca mâu ni Phật
4/ Để trở thành Phật tử hữu dụng
5/ Ý nghĩa việc phóng sinh

Bài liên quan