Buổi vấn đáp đã được Thầy Nhật Từ giảng trong Chương trình Doanh nhân và Thiền lần 1, tại chùa Giác Ngộ ngày 28-04-2018

Các câu hỏi về vấn đề:

1/ Đạo đức trong kinh doanh
2/ 5 điều đạo đức với doanh nhân
Ứng dụng bát chánh đạo trong kinh doanh
3/ Cách thức đưa đạo đức-trí tuệ-thiền định vào giáo dục
Để tránh nghiệp sát sanh
4/ Vận dụng ” Ngũ hành ” trong kinh doanh

Bài liên quan