Buổi vấn đáp đã được Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 04-12-2018

Các câu hỏi về:

1/ Phái cỏ sư môn có mặt từ lúc nào
2/ Định nghĩa về đạo Phật
3/ Thực trạng Phật giáo Tây Tạng
4/ Cốt lõi của thực tập thiền Minh Sát
5/ Tính toàn giác của đức Phật
6/ Mối liên hệ giữa Phật giáo và khoa học, tính cát cứ địa phương

Bài liên quan