Buổi vấn đáp đã được Thầy Nhật Từ giải đáp tại chùa Viên Minh và chùa Thương Điền, ngày 19-01-2019

Các câu hỏi về:

1/ Phương pháp hành trì tu học Phật
2/ Phương cách hoằng pháp
3/ Những thuận lợi khi tu học tại HVPGVN
4/ Du học Ấn Độ-Tích Lan
5/ Thuyết niệm Phật vãng sinh
6/ Cách tu để được an vui thanh tịnh

Bài liên quan