Bài vấn đáp đã được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật 47 tại chùa Giác Ngộ, ngày 24-06-2018

Các câu hỏi về vấn đề:

1/ Thuyết duyên khởi và tái sinh
2/ Sám hối, xưng tội và rửa tội
3/ Cách vượt qua thị phi, hàm oan
4/ Ngũ uẩn giai không trong kinh Bát Nhã
5/ Hôn nhân khác tôn giáo

Bài liên quan