Buổi vấn đáp đã được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 12-05-2018

Các câu hỏi về vấn đề:

1/ Các tình huống chia sẻ Phật pháp
2/ Kỹ năng chia sẻ chân lý Phật
3/ Góc nhìn đúng về đổ nghiệp
4/ Học thuyết Mạt Thế Luận
5/ Hôn nhân và hướng nghiệp cho giới trẻ
6/ Tổ chức lễ Hằng Thuận tại chùa
7/ Khái niệm về tạp niệm tạp tụng và tạp tu
8/ Thực tập thiền Tứ Niệm Xứ
9/ Cái nhìn khách quan về người hoàn tục

Bài liên quan