Buổi Phật Pháp Vấn Đáp được Thầy Nhật Từ giảng tại Bồ Đề đạo tràng, Ấn Độ, ngày 13-03-2018

Các câu hỏi về:

1/ Giá trị của việc cúng dường
2/ Phân biệt tụng kinh và lễ bái
3/ Tu hạnh nhất thừa, bánh xe pháp luân
4/ Cách tu học của Phật tử mới vào đạo, vượt qua tham sân si
5/ Phi ngã và thuyết luân hồi, kinh đại thừa và Diệu Pháp Liên Hoa
6/ Biểu tượng Phật đản sanh

 

 

Bài liên quan