Buổi vấn đáp đã được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Giác Ngộ, ngày 09-09-2018

Các câu hỏi về:

1/ Quản trị thời gian để tập thiền
2/ Thiền chỉ và thiền quán
3/ Ảo giác trong khi ngồi thiền
4/ Cốt lõi của việc ngồi thiền

Bài liên quan