Bài thuyết pháp “Đưa Đạo Vào Đời” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng nhân Lễ Thượng Nguyên tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM), ngày 23/02/2013 (14/01/Quý Tỵ)

Download MP3

Bài liên quan