Bài thuyết pháp “Ngũ Uẩn – Pháp Tu Căn Bản” được thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Vĩnh Phước, ngày 25/06/2008 (22/05/Mậu Tý) trong mùa An Cư Kiết Hạ

video

Download MP3

Bài liên quan