Bài thuyết pháp “Tu Là Cội Phúc” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Khánh Quang (Cần Thơ) ngày 03/08/2008 (03/07/Mậu Tý)

Download MP3

Bài liên quan