Bài thuyết pháp “Ngũ Uẩn – Pháp Tu Căn Bản (Five Skandhas – A Fundamental Practice)” được thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Vĩnh Phước, ngày 25/06/2008 (22/05/Mậu Tý) trong mùa An Cư Kiết Hạ. Và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan