Bài thuyết pháp “Lòng Tốt Bị Bôi Bẩn (The Kindness Is Smeared)” được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại Như Lai Thiền Tự (Hoa Kỳ) ngày 06/12/2014 (15/10/Giáp Ngọ), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Bài liên quan