Bài thuyết pháp “Bài Học Về Lòng Từ Bi” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Quan Âm (Canada) ngày 31/10/2014 (08/09/Giáp Ngọ), và được phụ đề tiếng Anh (English subtitle)

Download MP3

Bài liên quan