Bài thuyết pháp “Nhìn Đời Bằng Nghiệp Cảm” được thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hải Ấn (Nha Trang, Khánh Hòa) ngày 04/07/2008 (02/06/Mậu Tý)

video

Download MP3