Bài thuyết pháp “Nhớ Về Cha” được Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 23-8-2010 tại Tu Viện Tường Vân

Download MP3

Bài liên quan