Bài giảng Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 09: Rửa Sạch do SC Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 04/12/2017

Bài liên quan