Bài pháp thoại Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 26: Kiết Trai do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 03/04/2018

Bài liên quan