Bài pháp thoại Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 28: Mở Bình Bát do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 10/04/2018

Bài liên quan