Bài pháp thoại Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 27: Rửa Bát do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 04/04/2018

video

Bài liên quan