Pháp thoại Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 14, 15, 16: Pháp Y do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 20/12/2017

video