Pháp thoại Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 23: Cúng Thí Cơm Cho Chúng Sanh do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 05/03/2018

Bài liên quan