Kinh Năng Tịnh Nhất Thiết Nhãn Tật Bệnh Đà La Ni

Đường Bất Không dịch,

Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn

*

Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời đức Bạc-già-phạm an trú trong thị trấn của chủng tộc Thích-ca, nước Ca-tì-la-vệ. Lúc ấy tại thôn Xa-ni-ma-ca của thị trấn này có một người họ Thích tên là Khất-sái-ma-ca tin kính Phật, pháp, tăng; đã qui Phật, qui y pháp, qui y tăng; không nghi ngờ Phật, pháp, tăng; hết lòng với Phật, pháp, tăng. Người này có lòng tin sâu đối với Đức Phật tối thắng, nhưng mắt không nhìn thấy hình sắc. Bấy giờ Khất-sái-ma-ca nhớ đến đức Như Lai, nên từ xa bạch:

– Cúi lạy Phật Thế Tôn, bậc Trí cự đà-la-ni hay ban cho ánh sáng! Qui mạng đấng Thiện Thệ đại bi! Cúi xin Ngài nhớ nghĩ, cứu giúp, khiến đôi mắt con được sáng tỏ!

Bấy giờ Thế Tôn dùng thiên nhãn, thiên nhĩ siêu việt thế gian nghe và nhìn thấy người này. Ngài bảo A-nan-đà:

– Ông hãy đến chỗ ở của người họ Thích kia, dùng đà-la-ni Minh Vương này gia hộ, làm cho mắt người ấy sáng tỏ. Lại giúp người ấy được cứu hộ, nhiếp thọ, trưởng dưỡng, an trú, để mắt người ấy không còn bị che mờ, xa lìa tất cả bệnh tật. Lại nên lưu truyền đà-la-ni này đến khắp bốn chúng: bí-sô, bí-sô-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di.

Thế Tôn thuyết chân ngôn:

Đát nễ dã, tha hí, lí nhĩ, lí lê, chỉ hí, chỉ hệ, lí hệ đế, hộ sấu hộ sấu, hộ dã ma ninh, hộ lỗ hộ lỗ, nộ lỗ nộ lỗ, ta phạ ha.

Này A-nan-đà! Đà-la-ni Minh Vương này trị lành tất cả các bệnh mắt do gió bụi, do sốt rét, do tinh thần bất an hoặc do cả ba gây ra.

Nguyện Đà-la-ni này giúp cho mắt của con và người có tên là……… không còn đau nhức, chảy nước mắt. Đây là thật ngữ a-la-hán, thật ngữ giới cấm, thật ngữ khổ hạnh, thật ngữ chư tiên, thật ngữ duyên sanh, thật ngữ khổ, thật ngữ tập, thật ngữ diệt, thật ngữ đạo, thật ngữ bích-chi phật. Con tên là…….. cầu cho mắt được sáng tỏ.

Đà-la-ni Minh Vương này do bảy Đức Phật Đẳng Chánh Giác đã thuyết. Ta là Thích-ca Mâu-ni Chánh Biến Tri hiện đang thuyết. Bốn thiên vương, Đế Thích, chủ cõi Sa-ha là Phạm vương cũng đều thuyết. Này A-nan-đà! Ta không thấy có ai trong cõi trời, cõi người, cõi ma, chúng sa-môn, bà-la-môn trì tụng Tịnh Nhãn đà-la-ni này mà bị các bệnh về mắt như bị cườm, bị nhặm, sưng đỏ… Đó là những bệnh mắt do các trời, rồng, dạ-xoa, la-sát, la-sát nữ, tất-xá-chi, tất-xá-chi nữ, cưu-bàn-trà, cưu-bàn-trà nữ, quỉ khởi thi, vu sư, vu sư Phạm chí gây ra. Khi nghe đà-la-ni này, không ai dám chống trái, tất cả đều ứng nghiệm.

Này cụ thọ A-nan-đà! Bây giờ ông hãy nhận lãnh đà-la-ni này rồi mang đến thôn xóm của họ Thích trao cho Khất-sái-ma-ca, đồng thời truyền lời ta bảo là ban ngày phải tụng ba thời, ban đêm tụng ba thời đà-la-ni này.

Thế là A-nan-đà đến nơi ấy trao đà-la-ni này cho Khất-sái-ma-ca. Sau khi nghe, mắt Khất-sái-ma-ca liền sáng tỏ, thấy biết tất cả, không còn các bệnh.

Nghe Thế Tôn thuyết kinh này, trời, rồng, a-tu-la, càn-thát-bà… vô cùng vui mừng, cung kính thọ trì.

  Xem thêm:

 • Truyền Tâm Pháp Yếu Của Thiền Sư Hoàng Bá - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 7 - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni An Trạch - Kinh Tạng
 • Kinh Mạn Pháp - Kinh Tạng
 • Vô Úy Tam Tạng Thiền Yếu - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 18 - Kinh Tạng
 • Kinh Dị Xuất Bồ Tát Bản Khởi - Kinh Tạng
 • Phẩm Nhứt Thiết Như Lai Liên Hoa Nghi Quỹ Đại Mạn Đồ La Kim Cang Đỉnh Hàng Tam Thế Đại Pháp Vương Giáo Trung Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 22 - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 1 - Kinh Tạng
 • Pháp Lược Tối Yếu Bí Mật Thứ Đệ Niệm Tụng Đô Biểu Như Ý Ma Ni Chuyển Luân Thánh Vương - Kinh Tạng
 • Tứ Phần San Định Tỳ Kheo Ni Giới Bổn - Kinh Tạng
 • Ngữ Lục Của Thiền Sư Viên Châu Ngưỡng Sơn Huệ Tịch - Kinh Tạng
 • Kinh Phân Biệt - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 17 - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 2 - Kinh Tạng
 • Kinh Tôn Thắng Phật Đảnh Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Bảo Đàn (Đôn Hoàng) - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 20 - Kinh Tạng
 • Kinh Vua Sư Tử Tố Đà Bà Không Ăn Thịt - Kinh Tạng