Nghi Quỹ Tụng Niệm Bắc Đẩu Thất Tinh

Đường Kim Cang Trí dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

Bấy giờ Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sinh bạc phước ở thời Mạt Thế mà nói Giáo Pháp Chân Ngôn. Thời tất cả Nhật, Nguyệt, Tinh Tú đều vân tập trước sau vây quanh, khác miệng cùng lời bạch rằng:” Nguyện xin Đức Thế Tôn vì chúng con mà nói Thần Chú”

Khi ấy Đức Thế Tôn nói Bát Tinh Chú ( ? Thất Tinh Chú ) là :

Án, táp đá nhi nẵng dã, bán nhạ, mật nhạ dã, nhiễm phổ tha ma, sa-phộc nhĩ nẵng, la khất-sơn, bà phộc đổ, sa ha

OM _ SAPTA JINÀYA BHANÕJA VIJAYA JAMÏPUTHAMA SVÀMINA (Danh vị… ) RAKSÏA BHAVATU _ SVÀHÀ

ẤN MINH ấy trích trong Kinh Kim Cương Đỉnh, Phẩm Thất Tinh

Đức Phật bảo nhóm Tham Lang, Phá Quân rằng:” Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện thọ trì Thần Chú ấy thì các ngươi có ủng hộ không?”

Lúc đó 8 Nữ ( Bát Nữ ) bạch với Đức Thế Tôn rằng:” Nếu có người mỗi ngày tụng Thần Chú này thì quyết định trừ diệt hết thảy tội nghiệp, thành tựu tất cả nguyện cầu. Giả sử lại có người, nếu có thể mỗi ngày tụng Thần Chú này 108 biến liền được Tự Thân với tất cả Quyến Thuộc ủng hộ. Nếu hay tụng 500 biến sẽ có sức đại uy thần , trong khoảng chu vi 500 Do Tuần, tất cả Ma Vương với các Ma Chúng, tất cả loài gây chướng , vô lượng Quỷ ác chẳng dám gần gũi, thường được ủng hộ. Bắc Đẩu Bát Nữ , tất cả Nhật Nguyệt Tinh Tú, các Trời Rồng Dược Xoa, loài hay gây chướng nạn… đều bị hoại đứt trong một thời.

Nếu có người muốn cúng dường. Trước tiên phát Tâm bạt tế, ở nơi vắng lặng thanh tĩnh dùng hương hoa, thức ăn uống cúng dường , tụng trì Thần Chú, kết Án Khế. Như vậy cúng dường thời 8 Nữ với tất cả Quyến Thuộc đều hiện thân tùy ý phụng sự người tu, thành tựu vô lượng nguyện cầu. Như hàng La Nhạ ( Ràja_ vua chúa ) liền được vương vị huống chi là chút ít Quan Vị vinh diệu của Thế Gian

Nếu cầu Thọ Mệnh sẽ tước bỏ sổ sách Định Nghiệp quay lại giao cho Sinh Tịch (Sổ ghi chép sự sống một đời )

Nếu các Quốc Vương, Vương Tử, Đại Thần, Hậu Cung…. Ở trong cung của mình làm Mạn Trà La ( Manïdïala _ Đàn Trường ) như Pháp Hộ Ma, lễ bái cúng dường thì Bắc Đẩu Bát Nữ đều rất vui vẻ cho nên được ở Thắng Vị lâu dài, luôn luôn thọ nhận an vui. Trăm quan trên dưới hoà mục, chẳng hành Phi Pháp. Nhân dân lớn mạnh, lúa gạo sung túc, quốc thổ an ninh không có tai nạn, chẳng hiện điều quái dị, chẳng khởi bệnh tật chết chóc. Bên trong bờ cõi : Oán địch, quần tặc tự nhiên lui tan.

Cho nên dùng Pháp đấy rất ư bí mật. Đừng có vọng truyền cho người chẳng tin với người Vô Trí vì người Vô Trí chẳng có tâm phân biệt rõ ràng, ý sinh nghi hoặc phỉ báng. Tuy rằng Vô Trí Kim Cương sinh ra hàng Kim Cương Tử ( con của Kim Cương ) , thường tụng trì Phật Nhãn Mẫu Minh sẽ thích hợp truyền. Kim Cương Tử tuy Vô trí ( không có Trí ) nhưng chẳng sinh nghi hoặc phỉ báng cho nên thành tựu Pháp. Hành Giả tuy vui với niềm vui của thế Gian nhưng thâm sâu vẫn hướng về Vô Thượng Bồ Đề.

  Xem thêm:

 • Kinh Tùy Cầu Tức Đắc Đại Tự Tại Đà-ra-ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Trì Thế - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Đà La Ni Thánh Cát Tường Trì Thế - Kinh Tạng
 • Truyện Cao Tăng Sang Tây Vực Cầu Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Bồ Tát Bản Hạnh - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Tô Tất Địa Yết La - Kinh Tạng
 • Nghi quỹ Đà-la-ni Tùy Cầu Tức Đắc Thần biến gia trì thành tựu Kim cang đảnh Du-già tối thắng Bí mật thành Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bảo Tích tập 1 – HT Thích Trí Tịnh dịch - Kinh Tạng
 • Phạn Ngữ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bổn Khởi - Kinh Tạng
 • Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Quỹ Nghi - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Đại Thánh Diệu Cát Tường Dạy Trừ Tai Giáo Linh Pháp Luân - Kinh Tạng
 • Pháp Kinh Đà La Ni Kim Cang Thọ Mạng - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Diên Thọ Diệu Môn - Kinh Tạng
 • Hà Da Yết Lợi Bà Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Pháp Đàn - Kinh Tạng
 • Du Già Thập Bát Hội Chỉ Quy Kinh Kim Cang Đỉnh - Kinh Tạng