Phẩm Thích Tự Mẫu Kinh Du Già Kim Cang Đỉnh

Đường Bất Không dịch,

Bản Việt dịch của Huyền Thanh

*

(狣 _ A) A Tự Môn là tất cả Pháp vốn chẳng sinh

(玅 _ À) A Tự Môn là tất cả Pháp tịch tĩnh (Vắng lặng)

(珌 _ I) I Tự Môn là tất cả Pháp Căn (Gốc rễ) chẳng thể đắc

(珂 _ Ì) I Tự Môn là tất cả Pháp tai họa chẳng thể đắc

(栥 _ U) Ổ Tự Môn là tất cả Pháp thí dụ chẳng thể đắc

(珅 _ Ù) Ô Tự Môn là tất cả Pháp tổn diệt chẳng thể đắc

(玹 _ RÏ) LỊ Tự Môn là tất cả Pháp thần thông chẳng thể đắc

(玶 _ RÏØ) LÊ Tự Môn là tất cả loại lệ chẳng thể đắc

(玵 _ LÏ) LỮ Tự Môn là tất cả Pháp nhiễm chẳng thể đắc

( 玴 _ LÏØ) LỮ Tự Môn là tất cả Pháp trầm một (chìm mất) chẳng thể đắc

(珫_ E) Ế Tự Môn là tất cả Pháp cầu (mong cầu) chẳng thể đắc

(玿 _ AI) ÁI Tự Môn là tất cả Pháp tự tại chẳng thể đắc

(珇 _ O) Ô Tự Môn là tất cả Pháp bộc lưu (dòng chảy) chẳng thể đắc

(玾 _ AU) ÁO Tự Môn là tất cả Pháp hóa sinh chẳng thể đắc

(珃_ AMÏ) ÁM Tự Môn là tất cả Pháp biên tế (bờ bến) chẳng thể đắc

(珆 _ AHÏ) ÁC Tự Môn là tất cả Pháp viễn ly chẳng thể đắc

(一 _ KA) CA Tự Môn là tất cả Pháp lìa tác nghiệp

( 几 _ KHA) KHƯ Tự Môn là tất cả Pháp Đẳng Hư Không chẳng thể đắc

( 丫 _ GA) NGA Tự Môn là tất cả Pháp Hành chẳng thể đắc

( 千 _ GHA) GIÀ Tự Môn là tất cả Pháp Nhất Hợp chẳng thể đắc

( 小 _ NA) NGƯỠNG Tự Môn là tất cả Pháp Chi Phần chẳng thể đắc

( 弋 _ CA) TẢ Tự Môn là tất cả Pháp lìa tất cả thiên biến (dời đổi)

( 云 _ CHA) THA Tự Môn là tất cả Pháp Ảnh tượng chẳng thể đắc

( 介 _ JA) NHẠ Tự Môn là tất cả Pháp sinh chẳng thể đắc

( 刈 _ JHA) TÁN Tự Môn là tất cả Pháp chiến địch chẳng thể đắc

( 及 _ NÕA) NHƯỠNG Tự Môn là tất cả Pháp Trí chẳng thể đắc

( 巴 _ TÏA) TRA Tự Môn là tất cả Pháp Mạn (chậm trễ) chẳng thể đắc

( 斗 _ TÏHA) ĐÀ Tự Môn là tất cả Pháp trưởng dưỡng chẳng thể đắc

( 毛 _ DÏA) NOA Tự Môn là tất cả Pháp ốn địch chẳng thể đắc

( 丙 _ DÏHA) TRÀ Tự Môn là tất cả Pháp chấp trì (cầm giữ) chẳng thể đắc

( 仕 _ NÏA) NOA Tự Môn là tất cả Pháp tranh (can ngăn, kiện cáo) chẳng thẩ đắc

( 凹_ TA) ĐA Tự Môn là tất cả Pháp Như như chẳng thể đắc

( 卉 _ THA) THA Tự Môn là tất cả Pháp trú xứ (cư ngụ) chẳng thể đắc

( 叨 _ DA) NÁ Tự Môn là tất cả Pháp thí (ban cho) chẳng thể đắc

(叻 _ DHA) ĐÀ Tự Môn là tất cả Pháp Pháp Giới chẳng thể đắc

( 巧 _ NA) NẴNG Tự Môn là tất cả Pháp Danh (tên gọi) chẳng thể đắc

( 扔 _ PA) BẢ Tự Môn là tất cả Pháp Đệ Nhất Nghĩa Đế chẳng thể đắc

( 民 _ PHA) PHẢ Tự Môn là tất cả Pháp chẳng bền như bọt nổi

( 生_ BA) MA Tự Môn là tất cả Pháp phộc (cột buộc) chẳng thể đắc

( 矛 _ BHA) BÀ Tự Môn là tất cả Pháp nhất thiết hữu (tất cả cái có) chẳng thể đắc

( 亙_ MA) MÃNG Tự Môn là tất cả Pháp Ngô Ngã chẳng thể đắc

( 伏 _ YA) DÃ Tự Môn là tất cả Pháp nhất thiết Thừa (tất cả Thừa) chẳng thể đắc

( 先 _ RA) LA Tự Môn là tất cả Pháp lìa các trần nhiễm (dính bụi)

( 匡 _ LA) LA Tự Môn là tất cả Pháp Tướng chẳng thể đắc

( 向 _ VA) PHỘC Tự Môn là tất cả Pháp cắt đứt đường ngôn ngữ

(在 _ ‘SA) XẢ Tự Môn là tất cả Pháp Bản Tính Tịch (Vốn có tính vắng lặng)

( 好_ SÏA) SÁI Tự Môn là tất cả Pháp tính độn (căn tính trì độn chậm chạp)

( 屹_ SA) SA Tự Môn là tất cả Pháp nhất thiết Đế (tất cả Đế) chẳng thể đắc

( 成 _ HA) HẠ Tự Môn là tất cả Pháp nhân (nguyên nhân) chẳng thể đắc

( 朽 _ KSÏA) KHẤT-SÁI Tự Môn là tất cả Pháp tận (chấm dứt) chẳng thể đắc

  Xem thêm:

 • Kinh Đại Diệu Kim Cang Đại Cam Lộ Quân Nã Lợi Diệm Man Sí Thạnh Phật Đỉnh - Kinh Tạng
 • Kinh Bí Mật Bát Danh Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Đại luân Kim Cang Tổng Trì đà-ra-ni kinh - Kinh Tạng
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Pháp Nghi Quĩ Niệm Tụng - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Nhứt Thiết Như Lai Kim Cang Thọ Mạng - Kinh Tạng
 • Phẩm Nhứt Thiết Như Lai Liên Hoa Nghi Quỹ Đại Mạn Đồ La Kim Cang Đỉnh Hàng Tam Thế Đại Pháp Vương Giáo Trung Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chơn Ngôn - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Tôn Thắng Phật Đỉnh Tu Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Đỉnh Du Già Niệm Châu - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi - Kinh Tạng
 • Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Nghi quỹ Đà-la-ni Tùy Cầu Tức Đắc Thần biến gia trì thành tựu Kim cang đảnh Du-già tối thắng Bí mật thành Phật - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Đại Thánh Diệu Cát Tường Dạy Trừ Tai Giáo Linh Pháp Luân - Kinh Tạng
 • Nhơn Vương Bát Nhã Đà La Ni Thích - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Danh – Nguyên Thuận dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Tâm Phật - Kinh Tạng
 • Kinh Đồng Tử Tô Bà Hô Thưa Hỏi - Kinh Tạng