Bản đồ không ảnh: hoằng pháp

***

Bản đồ niên đại Phật giáo

***

Đại Chính Tân Tu Đại Tạng kinh

***

Đại Tạng Kinh Việt Nam (Dịch Kinh)

***

Tổng Quan về Kinh điển Phật giáo

***

Kinh sách tìm thấy tại động Đôn Hòang Trung Hoa, lưu giữ tại Viện Bảo Tàng Anh Quốc

***

Kinh Bắc truyền được ghi trên mộc bản lưu giữ tại chùa Hải An Nam Hàn