Bến Dược – Vùng Đất Lửa – Nguyễn Văn Tàu

679

Bến Dược – Vùng Đất Lửa 

Tác giả: Nguyễn Văn Tàu

Nhà xuất bản Văn Nghệ TP HCM ấn hành năm 2007

Giọng đọc: Kim Duyên