Trên Đường Về Nhớ Đầy

Tác giả: Dương Thành Truyền

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Hướng Dương