Ấn Độ Miền Đất Thần Thoại Và Sử Thi 

Tác giả: Cao Huy Định

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2015

Giọng đọc: Hồng Hà