Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam 

Tác giả: Sơn Nam 

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Xuân Hùng